Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางสาวดวงฤทัย ชนะบุญ
รักษาราชการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางอรภา แย้มศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยาง
Responsive image
นางวันนา โคตสมบัติ
ครูผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
Responsive image
นางจำปี แคนปา
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
Responsive image
นางสุทิมา สิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางจิราภรณ์ สตานิคม
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวนริศรา มูลวันดี
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นายศราวุฒิ ญาติธรรม
ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน
Responsive image
Responsive image
นายทองเลื่อน สัจจเขตต์
พนักงานขับรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th