Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรเทิงศักดิ์ มหามาตย์
ปลัด อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวดวงฤทัย ชนะบุญ
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
Responsive image
ตำแหน่ง
Responsive image
นายทองคำ คำรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางประไพ จันสด
นิติกรชำนาญการ
Responsive image
นางสุทธิลักษณ์ นามมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายญาณไพฑูรย์ โยเหลา
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนปฏิบัติการ
Responsive image
จ่าเอกชุติพนธ์ ปิดตามานัง
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
Responsive image
นางญาณิศา ทองจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายจารุวิทย์ เลิงฮัง
ผ.ช.นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวอัจฉรา พงอุดทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางสาวศรีประภา วันจงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ
Responsive image
นายสวาด แสงสุข
ผ.ช.จพง.เกษตร
Responsive image
นายชาลี บุญคำมูล
นักการภารโรง
Responsive image
นางสาวเกษศิรินทร์ ศิริมนตรี
คนครัว
Responsive image
นายสุิทน ผุยบัวค้อ
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายบุญถม แย้มศรี
พนักงานทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th