Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรเทิงศักดิ์ มหามาตย์
ปลัด อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวดวงฤทัย ชนะบุญ
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยาง
Responsive image
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
Responsive image
นายทองคำ คำรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางประไพ จันสด
นิติกร
Responsive image
นางสุทธิลักษณ์ นามมุงคุณ
บุคลากร
Responsive image
นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน
Responsive image
Responsive image
นางญาณิศา ทองจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายจารุวิทย์ เลิงฮัง
ผ.ช.นักบริหารงานทั่วไป
Responsive image
นายธีระพล พิมพ์มะไฟ
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
Responsive image
นางสาวศรีประภา วันจงคำ
ผ.ช.จนท.ธุระการ
Responsive image
นายวินัย สิงห์ทอง
ผ.ช.เจ้าหน้าที่เกษตร
Responsive image
นายชาลี บุญคำมูล
นักการภารโรง
Responsive image
นางรุ่งสาย จันทร์แทน
คนครัว
Responsive image
Responsive image
นายบุญถม แย้มศรี
พนักงานทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th