Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทวี บัณฑิต
ประธานสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมร บุญแสน
รองประธานสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกบรรเทิงศักดิ์ มหามาตย์
เลขานุการสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
นายประเสริฐ อุปฮาด
ส.อบต.หมู่ ๑
Responsive image
นายสมร บุญแสน
ส.อบต.หมู่ ๑
Responsive image
นายบุญเส็ง ทำคาม
ส.อบต.หมู่.๒
Responsive image
นายสมหวัง สิงห์ทอง
ส.อบต.หมู่. ๒
Responsive image
นายสุธา บัณฑิต
ส.อบต.หมู่.๓
Responsive image
นายสุทธิพงษ์ คำภูวัน
ส.อบต.หมู่.๓
Responsive image
นายนิพันธ์ โยธาภักดี
ส.อบต.หมู่.๔
Responsive image
นายประดิษฐ์ นิยม
ส.อบต.หมู่.๔
Responsive image
นางไพจิตต์ บุญมี
ส.อบต.หมู่.๕
Responsive image
นายพุฒฑา สียางนอก
ส.อบต.หมู่.๕
Responsive image
นายนาลี สุวรรบุตร
ส.อบต.หมู่.๖
Responsive image
นายประหยัด แสนรัง
ส.อบต.หมู่.๖
Responsive image
นายอ่อนสา แสงสุข
ส.อบต.หมู่.๗
Responsive image
นายสุภาพ ภูรับ
ส.อบต.หมู่.๗
Responsive image
นายสุชน ใจซื่อ
ส.อบต.หมู่.๘
Responsive image
นายไสว ศรัทธาครัง
ส.อบต.หมู่.๘
Responsive image
นางเพ็ญนภา สียางนอก
ส.อบต.หมู่.๙
Responsive image
นายสมร พิจารณ์
ส.อบต.หมู่.๙
Responsive image
นายสานิตย์ รักษาชาติ
ส.อบต.หมู่.๑๐
Responsive image
นายสังคม ชุมกว้าง
ส.อบต.หมู่.๑๐
Responsive image
นายติ๊ก สิงทอง
ส.อบต.หมู่.๑๑
Responsive image
นายอำพร รักษาพล
ส.อบต.หมู่.๑๑
Responsive image
นายดำรง ยาย่อ
ส.อบต.หมู่.๑๒
Responsive image
นายทวี บัณฑิต
ส.อบต.หมู่.๑๒
Responsive image
นายโสพล สีแขไตร
ส.อบต.หมู่.๑๓
Responsive image
นายธีระพงษ์ นนตะสี
ส.อบต.หมู่.๑๓
Responsive image
นายบุญหนา สันโดษ
ส.อบต.หมู่.๑๔
Responsive image
นายเลื่อน ชินเกตุ
ส.อบต.หมู่.๑๔
Responsive image
นายสวาด แสงสุ๘
ส.อบต.หมู่.๑๕
Responsive image
นางบัวเรียน บัณฑิต
ส.อบต.หมู่.๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th