Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายทวี บัณฑิต
ประธานสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสุทธิพงษ์ คำภูวัน
รองประธานสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
Responsive image
เลขานุการสภา อบต.ยาง
Responsive image
Responsive image
นายสมบัติ บุญหนา
ส.อบต.หมู่ ๑
Responsive image
นายบุญเส็ง ทำคาม
ส.อบต.หมู่.๒
Responsive image
นายสุทธิพงษ์ คำภูวัน
ส.อบต.หมู่.๓
Responsive image
นายประดิษฐ์ นิยม
ส.อบต.หมู่.๔
Responsive image
นางสาวจันทรา ไอยะลา
ส.อบต.หมู่.๕
Responsive image
นายบุญจันทร์ บุญค้ำ
ส.อบต.หมู่.๖
Responsive image
นายสุภาพ ภูรับ
ส.อบต.หมู่.๗
Responsive image
นางสาวมานะ ศรัทธาคลัง
ส.อบต.หมู่.๘
Responsive image
นายสวาท ชุมกว้าง
ส.อบต.หมู่.๙
Responsive image
นายธนากร ราชจันดา
ส.อบต.หมู่.๑๐
Responsive image
นายประมวล สุวรรณบุตร
ส.อบต.หมู่.๑๑
Responsive image
นายทวี บัณฑิต
ส.อบต.หมู่.๑๒
Responsive image
นายโสพล สีแขไตร
ส.อบต.หมู่.๑๓
Responsive image
นายดุสิต พันธุ์สีนาค
ส.อบต.หมู่.๑๔
Responsive image
นายสุชาติ โคตทาดา
ส.อบต.หมู่.๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th