Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสังคมให้เด็กและเยาวชน(โตไปไม่โกง)

20 เม.ย. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

16 ก.พ. 2566
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ในการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ พอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา” การสร้างและการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”และศึกษาแหล่งเรียนรู้ภ

09 พ.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางออนไลน์

06 เม.ย. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เพื่อหารือข้อราชการ ประจำเดือน เมษายน โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภทองค์การบริหารส่วนตำบลยาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลยาง

13 ม.ค. 2565
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

03 ส.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ตลาดชุมชน ตำบลยาง

01 ก.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน

18 มิ.ย. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสารสู่ 100 ล้านต้น

19 เม.ย. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.ยาง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th