Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มีโครงสร้างส่วนราชการในการบริหารงานเป็น ๑ สำนัก กับ ๕ ส่วนราชการ ดังนี้

ข้อมูลพนักงานส่วนตำบล
ส่วนราชการ ตำแหน่ง /จำนวน ระดับการศึกษา
สำนักงานปลัด

 
- ปลัด อบต.
- จนท.วิเคราะห์ฯ
- บุคลากร
- นิติกร
- จพง.ธุรการ
- จพง.ป้องกันฯ
- จนท.ธุรการ
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
- ปริญญาโท ๑ คน
- ปริญญาตรี ๕ คน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ คน
 
ส่วนการคลัง
 
- นักบริหารงานคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- จพง.จัดเก็บรายได้
- จนท.การเงินและบัญชี
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
- ปริญญาตรี ๓ คน
- อนุปริญญา ๒ คน 
ส่วนโยธา
 
- นักบริหารงานช่าง
- นายช่างโยธา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
- ปริญญาตรี ๒ คน
 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - นักวิชาการศึกษา     จำนวน ๑ อัตรา - ปริญญาตรี ๑ คน
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - -
ส่วนสวัสดิการสังคม - นักพัฒนาชุมชน     จำนวน ๑ อัตรา - ปริญญาตรี ๑ คน
รวม ๑๖   อัตรา  

ข้อมูลพนักงานจ้าง
ส่วนราชการ ตำแหน่ง /จำนวน ระดับการศึกษา
สำนักงานปลัด


 
- ผช.จนท.ธุรการ
- ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
- คนงานทั่วไป
- นักการภารโรง
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
จำนวน ๑ อัตรา
- ปริญญาตรี ๑ คน
- ปวส. ๒ คน
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๑ คน

 
ส่วนการคลัง - ผช.จนท.จัดเก็บรายได้     จำนวน ๑ อัตรา -ปริญญาตรี ๑ คน
ส่วนโยธา -ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     จำนวน  ๑ อัตรา -อนุปริญญาตรี ๑ คน
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ดูแลเด็ก  จำนวน  ๖ อัตรา 
-ปริญญาตรี ๗ คน
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - -
ส่วนสวัสดิการสังคม - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา -ปริญญาตรี ๑ คน
รวม ๑๔   อัตรา  
 


องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th