Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ อบต.ยาง มี ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
๑. ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการผลิตและแปรรูปเกษตรอาหารและเกษตรพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์
ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มได้

 
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
๑.๔ พัฒนาระบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
 
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตและยั่งยืน

 
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคม ขนส่ง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าอื่น ๆ ในท้องถิ่น
๒.๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
๓. ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาทุกระบบ
๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขัน
๓.๓ สร้างสังคมในท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบสุขและปลอดภัย
๓.๔ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชมในท้องถิ่น
๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๖ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสังคมขั้นพื้นฐาน ตลอดจนให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น
๓.๗ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
 
๔.  สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
เป้าประสงค์
สังคมร่มเย็นเป็นสุข


 
๔.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๓ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th