Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ อบต.ยาง มี ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ
๑. ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อการผลิตและแปรรูปเกษตรอาหารและเกษตรพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์
ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพิ่มได้

 
๑.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และกลุ่มอาชีพ
๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต
๑.๔ พัฒนาระบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ
 
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล
เป้าประสงค์
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตและยั่งยืน

 
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคม ขนส่ง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว
๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าอื่น ๆ ในท้องถิ่น
๒.๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
๓. ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี


 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการศึกษาทุกระบบ
๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขัน
๓.๓ สร้างสังคมในท้องถิ่นให้น่าอยู่ มีความสงบสุขและปลอดภัย
๓.๔ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชมในท้องถิ่น
๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค
๓.๖ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสังคมขั้นพื้นฐาน ตลอดจนให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น
๓.๗ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
 
๔.  สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์
เป้าประสงค์
สังคมร่มเย็นเป็นสุข


 
๔.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔.๓ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
๕. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 


องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th