Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     -  ถนนลาดยาง  ทางหลวงแผ่นดิน สายบรบือ – วาปีปทุม  หมายเลข ๒๐๖๓  


     -  ถนนลาดยาง  ทางหลวงชนบท บ้านบกพร้าว – สมสนุก  หมายเลข ๓๐๐๒
     -  ถนนลาดยาง  ทางหลวงชนบท  หนองขาม – เก่าน้อย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม

การโทรคมนาคม
     -  มีโทรศัพท์สาธารณะ   -  แห่ง

การไฟฟ้า
     -  มีจำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  ๑๕  หมู่บ้าน
     -  มีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า  ๙๓๓  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     -  ลำห้วย,  ลำคลอง  ๑๑  สาย
     -  หนอง  ๗  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     -  ฝาย  ๖  แห่ง  ( ขนาดกลาง  ๒  ขนาดเล็ก  ๔ )
     -  บ่อบาดาล  ๒๖  แห่ง
     -  บ่อน้ำตื้น  ๑๙  แห่ง


ทรัพยากรธรรมชาติ
     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีป่าชุมชน และที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน คือ ป่าโคกสูง ที่สาธารณะดอนปู่ตา หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๒

มวลชนจัดตั้ง
     -  ลูกเสือชาวบ้าน
     -  คณะกรรมการศูนย์เยาวชนระดับตำบล
     -  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล
     -  กลุ่มหม่อนไหม
     -  อปพร.
     -  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและของใช้สมุนไพรบ้านหนองหว้า
     -  กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม
     -  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านยาง
     -  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกสูง
     -  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแดง
     -  กลุ่มทำขนมบ้านแดง
     -  กลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านบกพร้าว หมู่ที่ ๖
     -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
     -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
     -  กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙
     -  กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชน
๓๐๐  คน
๒๔๐  คน
๒๐๐  คน
๙๘  คน
๑๔๑  คน
๙๐  คน
๓๕  คน
๓๑๖  คน
๘๖  คน
๑๒๓  คน
๒๐  คน
๑๓  คน
๑๕  กลุ่ม
๑๕  กลุ่ม
๘๖  คน
๘๐  คน
 


องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th