Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ดังนี้

 
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
(หลัง)
ชาย หญิง รวม
บ้านยาง ๑๕๖ ๑๖๗ ๓๒๓ ๗๒
บ้านแดง ๑๕๕ ๑๕๘ ๓๑๓ ๗๒
บ้านหนองหว้า ๑๐๘ ๙๒ ๒๐๐ ๔๔
บ้านสงเปลือย ๑๐๒ ๘๙ ๑๙๑ ๔๐
บ้านหนองขาม ๙๕ ๑๐๖ ๒๐๑ ๕๑
บ้านบกพร้าว ๘๓ ๖๙ ๑๕๒ ๓๗
บ้านโพธิ์ทอง ๙๗ ๙๒ ๑๘๙ ๔๖
บ้านโคกสูง ๒๘๖ ๒๘๘ ๕๗๔ ๑๕๕
บ้านมะแงว ๑๓๓ ๑๒๒ ๒๕๕ ๕๒
๑๐ บ้านดอนจันทร์ ๑๓๖ ๑๓๔ ๒๗๐ ๖๕
๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๑๐ ๑๑๙ ๒๒๙ ๕๔
๑๒ บ้านกลาง ๔๑ ๔๑ ๘๒ ๒๒
๑๓ บ้านหนองแวง ๑๑๑ ๑๓๒ ๒๔๓ ๕๓
๑๔ บ้านยางใหม่ ๑๙๘ ๒๖๔ ๔๖๒ ๑๐๖
๑๕ บ้านแดงใหม่ ๑๔๕ ๑๔๓ ๒๘๘ ๗๔
รวม ๑,๙๕๖ ๒,๐๑๖ ๓,๙๗๒ ๙๔๓
  หมายเหตุ  ข้อมูลสำนักงานทะเบียนอำเภอบรบือ ณ เดือน เมษายน  ๒๕๕๕

ประชากร
     มีประชากรทั้งสิ้น  ๓,๙๗๒ คน  แบ่งเป็นชาย ๑,๙๕๖ คน  หญิง ๒,๐๑๖ คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๙๔๓ ครัวเรือน

การศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา  ๓ แห่ง
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา  ๑ แห่ง
     - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  ๑๕ แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน)  ๑ แห่ง
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อบต.จัดตั้งเอง)  ๑ แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด  ๘ แห่ง
     - สำนักสงฆ์  ๓ แห่ง

สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ๑ แห่ง
     - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ๑๕ แห่ง
     - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ๑๐๐%

ความปลอดภัยสำหรับชีวิตและทรัพย์สิน
     - ถังดับเพลิง  ๓๕ ถัง


องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th