Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป


     องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตั้งอยู่บ้านยางใหม่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบรบือ ระยะห่างจากอำเภอบรบือประมาณ  ๒๓  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อตำบลต่าง ๆ ดังนี้

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบัวค้อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เนื้อที่
     มีพื้นที่ในเขตตำบลประมาณ  ๓๒.๐๘๘  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๐,๐๕๕  ไร่

ภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบส่วนใหญ่และที่ราบลุ่มบางส่วน ประชาชนมีการทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก ส่วนที่ราบสูงมีการปลูกพืชไร่ มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา

สมรรถนะดิน
     ดิน  ชุดดินที่พบมากในตำบลได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินโคราช ชุดดินน้ำพอง ชุดดินอุบล ชุดดินเหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื้อที่ค่อนข้างเป็นทรายหรือดินร่วนปนทราย บางแห่งยังพบดินที่มีลูกรังหรือกรวดปะปนอยู่ ซึ่งจัดเป็นดินตื้นไม่เหมาะในการเพาะปลูก ดินเหล่านี้ต้องการบำรุงรักษาเป็นพิเศษเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

ความเหมาะสมของดิน
     จากการศึกษาของการสำรวจดิน กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับลักษณะพื้นดินความลึกของดินความสามารถชุบน้ำ   ปริมาณธาตุอาหารของพืช ความเค็ม การระบายน้ำ และลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ เพื่อจำแนกความเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว รองลงมาเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่และทุ่งหญ้า สำหรับการเลี้ยงสัตว์


ทรัพยากรธรรมชาติ
     ในตำบลยาง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่  หนองยาง หนองคู หนองหว้า ลำเสียวใหญ่ ห้วยยาง ห้วยพระ ห้วยช้างโตน หนองสิม หนองสีเขียว หนองไผ่ ลำห้วยแดง ลำห้วยโศก หนองเชือก หนองขาม หนองบัว หนองผักเผ็ด ห้วยตะไกล้ ห้วยบะสังข์ ห้วยยูง

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th