Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ร้องเรียนร้องทุกข์
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
งานกิจการสภาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


enlightenedข่าวประชาสัมพันธ์  enlightened
โปสเตอร์ สมองติดยารักษาไม่ได้ (26 มิ.ย. 2566)  
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลยาง อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคา... (14 มิ.ย. 2566)  
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (13 มิ.ย. 2566)  
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีง... (20 เม.ย. 2566)
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนต... (20 เม.ย. 2566)
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค... (20 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 องค์การบริหาร... (20 เม.ย. 2566)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 เม.ย. 2566)
คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (20 เม.ย. 2566)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง (19 เม.ย. 2566)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (19 เม.ย. 2566)
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19 เม.ย. 2566)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 (19 เม.ย. 2566)
ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลยาง (19 เม.ย. 2566)
ขับเคลื่อนจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง (19 เม.ย. 2566)
ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม (19 เม.ย. 2566)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2566-2570 (19 เม.ย. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปรงใส่ มหาดไทยใสสะอาด 2566 (No Gift Policy) (19 เม.ย. 2566)
ขอรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ปี งบ พ.ศ.2566 (19 เม.ย. 2566)
Responsive image
enlightenedกิจกรรมโครงการ อบต.ยาง enlightened

กิจกรรมปลูกป่า อถล. ตำบลย... (05 ก.ค. 2566)  

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกั... (05 ก.ค. 2566)  

โปสเตอร์ สมองติดยารักษาไม... (26 มิ.ย. 2566)  

กิจกรรม มหาสารคามรวมพลัง ... (31 พ.ค. 2566)

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสั... (27 เม.ย. 2566)

ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้... (20 เม.ย. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ... (16 ก.พ. 2566)

๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โครงการฝ... (21 ก.ย. 2565)

ตลาดชุมชน ตำบลยาง (03 ส.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ปัญหาฝุ่นละอ... (12 ก.ค. 2565)

รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหย... (05 ก.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์การประเมินคว... (09 พ.ค. 2565)

อบต.ยาง ร่วมกับ รพ.สต.บ้า... (15 เม.ย. 2565)

ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ ... (06 เม.ย. 2565)

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้าย... (13 ม.ค. 2565)

ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพ... (01 ก.ค. 2564)

โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไ... (18 มิ.ย. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (19 เม.ย. 2564)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่... (23 มี.ค. 2564)

กีฬาปีใหม่อำเภอบรบือ ปี ๒... (07 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรั... (08 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผิ... (08 พ.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุ... (27 เม.ย. 2566)  
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมา... (19 เม.ย. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256... (19 เม.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุ... (31 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้า... (28 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อ... (27 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้... (24 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้า... (16 มี.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุ... (09 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุ... (09 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้อัด องค์การ... (09 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ... (01 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำระบบส... (26 ม.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อ... (23 ม.ค. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง

บ้านยางใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44130
โทรศัพท์ : 0-43706819  โทรสาร : 0-43706820  อีเมล์ : admin@yang.go.th

Powered By yang.go.th